bisthiazolidine metallo-beta-lactamase inhibitor

Accession ARO:3007135
DefinitionA class of metallo-beta-lactamase inhibitors.
Classification4 ontology terms | Show
Parent Term(s)1 ontology terms | Show
Sub-Term(s)
1 ontology terms | Show
+ L-CS319 [Adjuvant]